Rejestracja Logowanie
Koncepcja pracy przedszkola
„ Jaką czarującą osobą jest człowiek, kiedy jest człowiekiem” Menander


Człowiek – to powinno brzmieć dumnie nie tylko w literaturze, ale głównie w życiu. Żaden program wychowawczy czy naprawczy nie nauczy dzieci szacunku i tolerancji, jeżeli wzrastać będą w lęku, bez miłości i poszanowania własnej godności. Poszanowanie wzajemnej godności jest przywilejem gatunku ludzkiego i pierwiastkiem jaki zdecydowanie powinno rozwijać się od najmłodszych lat. Wszyscy ciągle mówimy o „Prawach Dzieci”, ale jakże rzadko szanujemy prawa ludzi. Uczymy praw nie odnosząc ich zupełnie do obowiązków, zasad współżycia, kanonów wychowania. Mylimy często bezstresowe wychowanie z nie-wychowaniem. Jeżeli więc zadbamy o to by dziecko znało i rozumiało znaczenie, wartość i wagę słów, możemy spodziewać się myślącego społeczeństwa, które w przyszłości będzie tworzyło również naszą rzeczywistość.
Nasz język ojczysty, nasze tradycje narodowe oraz literatura są źródłem niewyczerpanych mądrości i inspiracją do uczenia szacunku dla Polski, narodu, dla nas samych.

Przedszkole 295 przy ulicy Afrykańskiej 9 istnieje już 35 lat. W tym czasie dokonało się wiele zmian. Wchodzimy obecnie w reformę systemu oświaty, nowe podstawy programowe, nową organizację oświaty.

Gotowość na zmianę, która jest procesem wewnętrznym placówki oraz na przyjmowanie zmian zewnętrznych to domena naszych czasów. Wszyscy musimy się z tym pogodzić i przyswoić sobie mechanizmy dochodzenia do sukcesu. Sukces zawsze tkwi w zespole i pracy wszystkich ogniw wymierzonej we właściwym kierunku. Aby w pełni pokonać przeciwności musimy najpierw pokonać samych siebie: własne przyzwyczajenia, nawyki, lęk przed nieznanym oraz stres towarzyszący nowemu.

Nasze mocne strony jako placówki:

Przygotowując się do zmiany organizacyjnej, jaką wymusi pójście do szkoły 6-cio latków, zadałam pytanie kilku rodzicom naszych absolwentów – Jakie są mocne strony tego przedszkola? Z zebranych odpowiedzi oraz własnych przemyśleń powstała lista atutów „Krainy Bajek” z ulicy Afrykańskiej.

Pozytywne aspekty przedszkola
- baza lokalowa i jej wyposażenie
- ogród przedszkolny
- bliskość do tras komunikacyjnych
- osiąganie przez dzieci sukcesów adekwatnych do ich możliwości
- system wychowawczy który zapewnia poszanowanie praw dzieci i rodziny
- stwarzanie możliwości do pełnego rozwoju dzieci i rozwijania ich zainteresowań
- zapewnienie dobrych relacji między dziećmi a personelem oraz personelem a rodziną
- wykwalifikowana i twórcza kadra pedagogiczna, dobrze przygotowana merytorycznie
- rozumienie zasad rosnącej konkurencji
- dobre relacje ze środowiskiem rodziców i pobliską szkołą podstawową, gimnazjum, biblioteką publiczną, administracją osiedla
- jakość pracy całego personelu
- otwartość na nowe wyzwania
- żywienie – własny blok kuchenny, urozmaicone posiłki, możliwość samodzielnego robienia śniadań, środy jako dnia specjalnego w jadłospisie
- realizacja projektyów

Słabe strony placówki:

- brak środków finansowych na realizację zadań
- zły stan ogrodu przedszkolnego
- zbyt duża liczba dzieci
- mało zajęć dodatkowych w porównaniu z innymi przedszkolami

I. Praca wychowawczo-dydaktyczna.

Kontynuacja mocnych stron:

- modyfikowanie programu adaptacyjnego, który już od lat funkcjonuje w placówce

- działania wyrównawcze i profilaktyczne dla dzieci z nieadekwatnym do wieku tempem pracy poprzez warsztaty dla rodziców, obserwację w kierunku SI
- budowanie mocnego poczucia własnej wartości wśród dzieci
- wzmacnianie wiary w dzieciach, że wszystko zależy od chęci i ich samych
- stwarzanie szansy wyrażania siebie poprzez dramę i scenki teatralne
- indywidualizowanie pracy w grupach
- stwarzanie szans odkrywania w sobie talentów
- wykorzystywanie profilaktyki logopedycznej do tworzenia przedstawień alternatywnych, teatru dziecięcego i nauczycielskiego
- wzmacnianie poczucia przynależności narodowej,
- modernizowanie planu rozwoju i programów w zależności od efektów badań oraz potrzeb nowych wychowanków
- wykorzystywanie przestrzeni ogrodu do animacji zajęć dydaktycznych
- praca projektami

Pod kątem warsztatu pracy:

- systematyczne doskonalenie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy z dziećmi
- przeanalizowanie metod, form i sposobów pracy oraz programów w odniesieniu do zmian programowych i strukturalnych przedszkola
- dostosowanie ramowego planu dnia pracy w celu lepszego wykorzystania możliwości współpracy nauczycieli z poszczególnych grup ze specjalistami
- poszukiwanie programów i tworzenie własnych, dających pełne możliwości poznawcze, (a przede wszystkim badawcze) dzieciom, zgodnych z podstawą programową
- wykorzystywanie we wszystkich grupach wiekowych metody projektu
- planowanie pracy i poszukiwanie rozwiązań pedagogicznych w oparciu o wyniki badań i obserwacji przedszkolaków oraz rozpoznanie losów absolwentów przedszkola
- budowanie klimatu do kolejnej zmiany czyli procesu rozwoju placówki

Pod kątem współpracy z innymi:

- prowadzenie większej ilości zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców
- aktywizowanie rodzin przy organizacji uroczystości i akcji o charakterze przedszkolnym
- prowadzenie nadal akcji „Cała Polska czyta dzieciom, my czytamy naszym maluchom”
- proponowanie nowych warsztatów z zakresu wdrażania do czytania i pisania oraz umiejętności posługiwania się mową ojczystą, spotkania teatralne rodziców
- uczestniczenia w większej ilości imprez środowiskowych
- przygotowanie nowej strony internetowej, którą będą aktualizować sami nauczyciele i lepsza reklama w środowisku
- gimnazjaliści dla przedszkolaków (czytanie bajek, zawody sportowe, imprezy środowiskowe)
- warsztaty dla rodziców i personelu prowadzone przez własną kadrę

Zadania zespołu :

- opracowanie nowego programu wychowawczo-edukacyjnego
- profilaktyka logopedyczna połączona z odrębną pracą z dziećmi powracającymi z pobytów zagranicznych lub z rodzin dwujęzycznych
- zapewnienie wszystkim potrzebującym wsparcia logopedycznego terapeutycznego z naciskiem na emisję głosu
- poprowadzenie dodatkowych zabaw i zajęć z dziećmi wycofanymi oraz o niskim poziomie koncentracji
- przygotowanie zestawu scenariuszy wykorzystujących znane formy pracy w połączeniu z zabawami słowotwórczymi i propozycji przedstawień, działań których tematem będzie bajka, legenda lub wiersz polskiego autora
- rozbudzanie zainteresowań naszą kulturą narodową, folklorem i tradycją , promowanie literatury polskiej dla dzieci
- zwrócenie uwagi na własne doskonalenie językowe, poprawność w zakresie posługiwania się słownictwem polskim, gospodarowania głosem i funkcji oddychania, możliwości artykulacyjnych oraz dbania o własny głos
- próby zorganizowania zajęć z tańca polskiego typu krakowiak, mazur, kujawiak, oberek, poszerzając tym samym wiedzę w tym kierunku
- analiza możliwości nauczycieli w podnoszeniu swoich kwalifikacji i ukierunkowaniu ich na języki obce, rozszerzenie kwalifikacji w kierunku terapii zajęciowej, terapii SI i gimnastyki korekcyjnej, tak aby zapewnić fachową pomoc dziecku i móc właściwie diagnozować problemy
- poszerzanie co roku i zmienianie oferty zajęć dodatkowych nieodpłatnych, które umożliwiają rozwój talentów przedszkolaków
- ponowienie cyklu zajęć dla rodziców i dzieci scalających pedagogikę zabawy, Metodę Ruchu Rozwijającego, Gimnastykę Mózgu oraz profilaktykę zdrowotną
- zaaranżowanie kolejnych akcji integrujących środowisko przychylne przedszkolu, wspólne akcje, zabawy, imprezy okolicznościowe oraz akcje sportowe, pikniki i festyny
- dbanie o tworzenie przychylnej atmosfery dla potrzeb dzieci i ich dobrego rozwoju emocjonalnego
- analiza możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na modernizację ogrodu, nowe programy autorskie, realizację pomysłów edukacyjnych
- Wykorzystamy każdą okazję by utrwalać dobrą opinię o naszej pracy i jej efektach, a także o roli przedszkoli w życiu małego dziecka.

Oczekiwania wobec absolwenta

- Samodzielny w czynnościach codziennych (ubieranie, toaleta, prace graficzne itp.)
- Sprawny ruchowo, aktywny w zabawach sportowych
- Zrównoważony emocjonalnie czyli odporny na niepowodzenia, pewny siebie, reagujący adekwatnie do bodźca
- Dobrze współpracujący z rówieśnikami i dorosłymi, potrafiący działać w zespole, a także wykonywać polecenia i organizować pracę zespołu
- Dziecko doprowadzające pracę do końca
- Dobrze wyposażony w wiedzę i umiejętności adekwatne do wieku
- Wrażliwy na relacje społeczne, odróżniający dobro od zła,
- Absolwent pewny swoich mocnych stron i akceptujący swoje słabe strony
- Empatyczny
- Wrażliwy na sztukę, przyrodę i otoczenie

baner 468x60

Aktualnie online : 1 gosci Uytkownikw online: 0 Lacznie: 159 uytkownikw
Najnowszy uytkownik: QuappyAnnuawn